بایگانی‌ها

آزمون نهایی

شما با گذراندن آزمون ها در نهایت، مدرک پایان دوره آموزشی چاقوی کارامبیت را دریافت خواهید کرد. آزمون نهایی شامل اطلاعات تئوری از نحوه کار با چاقوی کارامبیت است که با پاسخ به چند سوال میتوانید دوره آموزشی را به…