بایگانی‌ها

آزمون اول

شما با گذراندن آزمون ها در نهایت، مدرک پایان دوره آموزشی چاقوی کارامبیت را دریافت خواهید کرد. اولین آزمون، اطلاعات پایه در مورد چاقوی کارامبیت است که با پاسخ به چند سوال میتوانید وارد مرحله اصلی آموزش شوید.