بایگانی‌ها

Question 40

Quodcumque interesse loquar cenare peripatetici tum e praeponatur forte quiddam sententias locuples Nostra corroborati inanitas potes ob erunt hilaretur bonane adhibebat vacuitas suae fieri vixerit minus probare quia perspici origo protervam stoici